• 795 030 246
  • kontakt@karolczarnecki.com

Reklamacja

Procedura reklamacyjna

1. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać nie później niż 7 dni od daty zakończenia
szkolenia w siedzibie firmy Karol Czarnecki mieszczącej się w Krakowie przy
ul. Floriańska 24 w formie pisemnej lub mailowo na adres:
 
2. Reklamacji może podlegać pod:
*kurs podstawowy
*kurs zaawansowany
 
3. Obowiązki leżące po stronie firmy Karol Czarnecki podlegające reklamacji

są określone w regulaminie szkoleń.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
*dane i adres uczestnika szkolenia,
*nazwa szkolenia, którego dotyczy reklamacja,
*powód reklamacji,

*opis zagadnienia reklamowanego.

5. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentami jest rozpatrywane pod kątem
słuszności roszczeń gwarancyjnych przez właściciela firmy Karol Czarnecki

indywidualnie.

6. Rozpatrzenie reklamacji na podstawie dostarczonej dokumentacji następuje w ciągu
14 dni roboczych od dnia odbioru zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy
zgłoszenie reklamacyjne jest niekompletne lub zawiera istotne braki utrudniające
jego rozpatrzenie termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest od dnia uzupełnienia

reklamacji przez zgłaszającego.

7. O odrzuceniu reklamacji lub jej braku, zgłaszający reklamację jest informowany

pisemnie.

8. Informacja pisemna jest wysyłana e – mailem, faksem lub pocztą, zgodnie z formą

wybraną przez zgłaszającego.

9. W przypadku uznania roszczeń Uczestnika szkolenia z tytułu gwarancji, szkolenie
objęte reklamacją jest powtarzane zgodnie zprogramem szkolenia, z należytą
starannością na koszt firmy Karol Czarnecki
 
10. Jako dokument potwierdzający czynności reklamacyjne sporządzana jest ,,Karta
reklamacji” podpisana przez reklamującego oraz właściciela firmy.
Formularz reklamacje