• 795 030 246
  • kontakt@karolczarnecki.com

Procedura zapewnienia jakości usług

Procedura zapewnienia jakości usług

Niniejsza procedura ustala zasady oceny szkolenia oraz kadry szkoleniowej zapewniające
jakość szkolenia w firmie Karol Czarnecki mieszczącej się w Krakowie przy
ul. Floriańska 24

1. Ankiety ewaluacyjne.
Firma przeprowadza wśród Uczestników anonimową ankietę kończącą szkolenie, w której
ocenie poddawane są:
a. jakość przeprowadzonego szkolenia,
b. organizacja szkolenia,
c. program szkolenia,
d. trener.

2. Testy ewaluacyjne.
Firma przeprowadza wśród Uczestnikówtesty wstępne i końcowe na podstawie, których
sporządzana jest ewaluacyjna wartość dodana szkolenia.

3. Weryfikacji jakości szkolenia.
Koordynator merytoryczny dokonuje analizy przeprowadzanych anonimowych ankiet
końcowych, przedstawia wyniki ankiet prowadzącemu szkolenie i przekazuje mu wszelkie
uwagi Uczestników na temat sposobu realizacji szkolenia.

4. Podejmowane działania.
W przypadku, gdy wyniki oceny jednej z poddawanej ocenie częścisą niższe, niż 75%
maksymalnej oceny, koordynator merytoryczny podejmuje działania mające na celu
poprawę sytuacji. Podjętymi działaniami mogą być:
a. indywidualne ustalenia z trenerem oraz analiza mocnych i słabych stron sposobu
prowadzenia zajęć przez tę osobę,
b. analiza materiałów szkoleniowych i dostosowanie ich do oczekiwań uczestników,
c. zmiany w programie zajęć według sugestii i oczekiwań uczestników na podstawie
wskazanych w ankietach ewaluacyjnych najciekawszych i najmniej użytecznych
elementów zajęć,
d. zmiany w sposobie organizacji zajęć,
e. inne, niewymienione wyżej działania, które koordynator merytoryczny uzna za
konieczne na podstawie ocen uczestników.

5. Wsparcie poszkoleniowe.
Po zakończonym szkoleniu, kursant oprócz materiałów szkoleniowych, otrzymuje
wsparcie w postaci 2 godzin konsultacji ze specjalistą w zakresie odbytego szkolenia.

6. Warunki i czas zajęć.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w blokach max 2 godz. z przerwą 15 min, a jeśli szkolenie
trwa powyżej 6 godzin, kursantom przysługuje dodatkowo przerwa obiadowa nieprzekraczająca
60 min. Sale,
w których odbywają się szkolenia są klimatyzowane, o odpowiednim oświetleniu i
odpowiedniej powierzchni, dostosowanej do ilości kursantów.
Zajęcia praktyczne prowadzone są w warunkach rzeczywistych oraz poprzez
wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej. Zajęcia nie trwają dłużej niż 5 dni w tygodniu.

.

Formularz reklamacje